ختنه

ختنه مرد یا پسر به معنی بریدن پوست ختنه گاه آلت جنسی است. هنگام ختنه زن (قطع (مثله) کردن اندام جنسی زنلبهای داخلی مهبل (واژن) و /یا کلیتوریس زن یا دختر به طور کامل یا بخشی از آن قطع یا به هم دوخته میشود. قطع (مثله) کردن اندام جنسی زن در بسیاری از کشورها ممنوعیت قانونی دارد. 

Circumcision

Circumcision of a man or boy means cutting away the foreskin from the penis