ختنه

ختنه مردان یا پسران به معنی بریدن پوست ختنه گاه آلت مرد است.

Circumcision

Circumcision of a man or boy means cutting away the foreskin from the penis