کلامیدیا

عفونت رایجی که عامل ایجاد آن باکتری است. کلامیدیا یک عفونت قابل انتقال از طریق آمیزش جنسی است که بسیار مسری است. این باکتری معمولاً نشانه ای ندارد. برای محافظت در برابر کلامیدیا در آمیزش جنسی از کاندوم استفاده کنید. کلامیدیا را می توان با استفاده از آنتی بیوتیک درمان کرد.

Chlamydia

Common infection caused by a bacterium. Chlamydia is a sexually transmitted infection (STI) and is very contagious. It often causes no symptoms. Using a condom during sex protects against chlamydia. Chlamydia can be cured with antibiotics.