کاندیدا

عفونت در مهبل که توسط قارچ ایجاد می شود. توازن اسیدی که از مهبل در برابر قارچ محافظت می کند از بین می رود. قارچ کاندیدا باعث تولید ترشحات مهبلی سفید رنگ می شود که خارش و قرمزی را در بدن ایجاد می کند. قارچ کاندیدا قابل درمان است با دارو، کرم یا شیاف مهبلی (نوعی قرص که در مهبل حل می شود). کاندیدا یک عفونت قابل انتقال از طریق آمیزش جنسی نیست.

Candida

Infection in the vagina, caused by a fungus. The acidity balance that protects the vagina against the fungus is disturbed. Candida causes a white vaginal discharge, itching and redness. Candida can be cured with medicines, a cream or a vaginal pessary (a kind of tablet which dissolves in the vagina). Candida is not a sexually transmitted infection (STI).