کاندیدا

عفونت قارچی در مهبل (واژن). توازن اسیدی که از مهبل (واژن) در برابر قارچ محافظت میکند، مختل شده است. کاندیدا باعث  ترشح سفید رنگ از مهبل (واژن)، خارش و قرمز شدن پوست میشود. قارچ کاندیدا با دارو به صورت کرم یا شیاف مهبلی (نوعی قرص که در داخل مهبل حل میشود) قابل درمان است. کاندیدا یکی از عفونتها و بیماریهای آمیزشی (STI) است.

Candida

Infection in the vagina, caused by a fungus. The acidity balance that protects the vagina against the fungus is disturbed. Candida causes a white vaginal discharge, itching and redness. Candida can be cured with medicines, a cream or a vaginal pessary (a kind of tablet which dissolves in the vagina). Candida is not a sexually transmitted infection (STI).