زگیل

قسمت کوچکی از پوست که متورم و سفت شده است. زگیل معمولاً به خودی خود از بین میرود. نوعی ویروس باعث زگیل میشود.

Wart

Small, raised, hard bulge on the skin. A wart usually disappears by itself. It is caused by a virus.