لگن

قسمتی از بدن: مجموعه استخوانهای خمیده بین دو کفل باسن.

Pelvis

Part of the body: the curved set of bones between the hips.