سیستم ایمنی

سیستم طبیعی که در مقابل ویروس، باکتری، انگل و قارچ از بدن دفاع میکند.

Immune system

The natural system which defends the body against viruses, bacteria, parasites and fungi.