سقط جنین

پایان تعمدی بارداری، به عنون مثال اگر بارداری جان زن را تهدید کند یا زن تمایلی به بارداری نداشته باشد. در صورتی که زن مایل به بارداری نباشد، سقط جنین تا هفته 12 پس از لقاح در بیشتر کشورهای اروپایی مجاز است. 

Abortion

Deliberate termination of a pregnancy, for instance if the pregnancy threatens the woman's life or the woman does not want the pregnancy. In the case the woman does not want the pregnancy, abortion is allowed up to 12 weeks after fertilization in most European countries.