آنتی بیوتیک

داروی مبارزه با باکتری های موجود در بدن. آنتی بیوتیک ممکن است قرص، پودر یا مایعی باشد که از طریق دهان به بدن راه پیدا می کند یا مایعی باشد که در رگ یا ماهیچه ای در بازو ی شما تزریق می شود یا پمادی باشد که روی پوست خود می مالید.

Antibiotic

Medicine to fight bacteria in the body. An antibiotic may be a pill, powder or liquid which you swallow, or a liquid which is injected into a vein or muscle in your arm, or an ointment which you rub on your skin.