ماما (قابله)

شخص آموزش دیده ای که به زن حامله در طول بارداری و بعد از زایمان  کمک میکند. ماما (قابله) اجازه تجویز دارو ندارد. ماما (قابله) میتواند مرد یا زن باشد.

Midwife

A trained person who helps a pregnant woman before, during and after delivery. Midwives cannot prescribes medicines. A midwife can be a woman or a man.