بزرگسال

مرد یا زنی که به سنی رسیده است که بتواند برای زندگی خودش تصمیمات قانونی بگیرد. در بیشتر کشورهای اروپایی، افراد در 18 سالگی بزرگسال محسوب میشوند.

Adult

A man or woman who is old enough according to the law to make decisions about his/her own life. In most European countries, a person becomes an adult on his/her 18th birthday.