سقط جنین

پایان دادن تعمدی به بارداری، به عنون مثال اگر زندگی زن، به خاطر بارداری در خطر باشد یا زن نخواهد حامله باشد. در صورتی که  زن نخواهد حامله باشد، سقط جنین در اکثر کشورهای اروپایی تا دوازده هفته  بعد از لقاح مجاز است. 

Abortion

Deliberate termination of a pregnancy, for instance if the pregnancy threatens the woman's life or the woman does not want the pregnancy. In the case the woman does not want the pregnancy, abortion is allowed up to 12 weeks after fertilization in most European countries.