گره لنفاوی

اندام کوچکی در بدن. گره های لنفاوی گلبول های سفید و آنتی بادی های خون را تولید می کنند. عفونت می تواند باعث تورم گره های لنفاوی شود. گره های لنفاوی را می توان به راحتی در زیر گردن و زیر بغل حس کرد.

Lymph node

Lymph nodes produce white blood cells and antibodies. Infections can cause the lymph nodes to swell. Lymph nodes can be felt most easily in the neck and the armpits.