کیسه منی

دو اندام کوچک در بدن مرد. کیسه های منی در کنار پروستات قرار دارند. کیسه های منی و پروستات، مایع منی مرد را تولید می کنند.

Seminal vesicle

Two small organs in a man's body. The seminal vesicles are next to the prostate. The seminal vesicles and the prostate produce the fluid in a man's semen.