کلینیک سقط جنین

جایی که زنان می توانند در آن سقط جنین قانونی انجام دهند یا جایی که شما می توانید درباره بارداری بدون برنامه صحبت کنید. برخی از کشورهای اروپایی کلینیک سقط جنین ندارند.

Abortion clinic

Place where a woman can have a legal abortion or where you can talk about an unintended pregnancy. Some European countries do not have abortion clinics.