کلاهک

نوک گرد آلت تناسلی مرد. کلاهک، حساس ترین قسمت آلت تناسلی مرد است. پوست ختنه گاه روی کلاهک را می پوشاند. مردی که ختنه می شود دیگر پوست ختنه گاه ندارد.

Glans

Tip of the penis. The glans is the most sensitive part of the penis. The foreskin covers the glans. A man who is circumcised no longer has a foreskin.