کاندوم زنانه

کاندوم زنانه یکی از وسایل جلوگیری از حاملگی است. کاندوم زنان متشکل از لوله ای پلاستیکی است که یک طرف آن بسته و طرف دیگر آن بازاست و هر دو طرف دارای حلقه ای انعطاف پذیر است. منی در داخل این کاندوم جمع میشود. کاندوم زنانه، زن را در مقابل اچ آی وی (HIV) و سایر عفونتها و بیماریهای آمیزشی (STI)  محافظت میکند. برای هر بار آمیزش جنسی، باید یک کاندوم زنانه جدید استفاده شود.

Female Condom

The female condom is a contraceptive method. The female condom is a plastic sheath with a closed and an open end and a flexible ring at both ends. It collects the semen. The female condom also protects you from HIV and other sexually transmitted infections (STIs). Each time you have sexual intercourse, a new female condom should be used.