کاندوم برای زن

کاندوم برای جلوگیری از باردارشدن زن می باشد. کاندوم زنان متشکل است از یک غلاف پلاستیکی که یک طرف آن مسدود و طرف دیگرش بازاست و در هر دو انتها یک حلقه انعطاف پذیروجود دارد. اسپرم دراین غلاف جمع  می گردد. کاندوم زنان، زن ها را در مقابل ایدز و بیماری های دیگر آمیزش جنسی مصون می دارد. زن باید برای هر بار همخوابی یا آمیزش جنسی از یک کاندوم جدید استفاده کند.

Female Condom

The female condom is a contraceptive method. The female condom is a plastic sheath with a closed and an open end and a flexible ring at both ends. It collects the semen. The female condom also protects you from HIV and other sexually transmitted infections (STIs). Each time you have sexual intercourse, a new female condom should be used.