پیشگیرانه

با هدف کاهش یا جلوگیری از خطر عفونت، بیماری ها یا تصادفات.

Preventive

Preventing infections, diseases or accidents.