پیشاب راه

لوله ای درون بدن. لوله ای که ادرار را از مثانه به مجرای پیشاب منتقل می کند. ادرار از طریق مجرای پیشاب از بدن دفع می شود.

Urethra

Tube inside the body. The tube carries urine from the bladder to the urinary meatus. There, the urine leaves the body.