مجرای ادرار

لوله ای در داخل بدن. مجرای ادرار، ادرار را از مثانه به دهانه مجرای ادرار منتقل میکند و ادرار از آنجا از بدن خارج میشود.

Urethra

Tube inside the body. The tube carries urine from the bladder to the urinary meatus. There, the urine leaves the body.