پستانها (سینه ها)

دو اندام زن برای تغذیه نوزاد بعد از زایمان. پستانها حساس اند و میتوانند موجب لذت جنسی زن بشوند.

Breasts

The 2 organs of a woman to feed a baby after delivery. Breasts are sensitive and can give a woman sexual pleasure.