پستان

2 اندام زنان برای تغذیه نوزاد بعد از زایمان. پستان ها حساس هستند و لذت جنسی زن را باعث می شوند.

Breasts

The 2 organs of a woman to feed a baby after delivery. Breasts are sensitive and can give a woman sexual pleasure.