پزشک بیهوشی (زن یا مرد)

پزشک بیهوشی هنگام عمل جراحی مواظب است تا بیمار احساس درد نکند. پزشک بیهوشی (زن / مرد) اجازه دارد به بیمار داروی بی حسی بدهد. او نیزمسئول آنست که حال بیمار در زمان بیهوشی خوب باشد.

Anaesthetist

An anaesthetist ensures that the patient has no pain during surgery. He / she is allowed to give anaesthesia. He / she also ensures that the patient is doing well during anaesthesia.