پورنوگرافی

عکس ها و ویدیوهای افرادی که در حال انجام آمیزش جنسی یا سایر کارهای سکسی هستند. پورنوگرافی برای تحریک جنسی افراد ساخته می شود.

Pornography

Photos and videos of people having sexual intercourse or performing other sexual acts. Pornography is made to arouse people sexually.