پرستار

شخص آموزش دیده ای که شغل وی مراقبت از بیماران است. پرستار نمی تواند دارو تجویز کند. پرستار ممکن است مرد یا زن باشد.

Nurse

A trained person whose job it is to care for sick people. Caregivers are not allowed to prescribe medicines