پرده بکارت

دیواره ارتجاعی پوستی در ورودی مهبل. شکل و اندازه پرده بکارت در هر زنی متفاوت است.

Hymen

Supple rim of tissue at the entrance to the vagina. The shape and size of the hymen are different for every woman.