پرده بکارت

بافتی حلقوی و نرم در ورودی مهبل (واژن). شکل و اندازه پرده بکارت (هایمن) در هر زنی متفاوت است.

Hymen

Supple rim of tissue at the entrance to the vagina. The shape and size of the hymen are different for every woman.