ویبراتور

یک وسیله سکسی، دستگاهی که می لرزد. از این وسیله برای تحریک مهبل، کلیتوریس، آلت تناسلی مرد، کیسه بیضه یا مقعد استفاده می شود. لرزش ها باعث تحریک جنسی می شوند.

Vibrator

A sex toy, an electronic device which vibrates. It is used to stimulate the vagina, clitoris, penis, scrotum or anus. The vibrations provide sexual arousal.