واکسن

بسیاری از کودکان در اوّلین سال زندگی علیه امراض مسری (امراض عفونی) واکسینه می شوند. بعضی از امراض، برای مثال سرخک، دیفتری، کزاز، فلج کودکان یا ویروس پاپیلوم انسانی می توانند خیلی خطرناک باشند. از این جهت نوزادان و کودکان برضد بیماری های عفونی واکسینه می گردند. پزشک برای واکسینه نمودن واکسن به کار می برد. واکسن مانع عفونت می گردد. اولین واکسن هنگام معاینات تشخیص زودهنگام انجام می گیرد. هزینه این واکسن را بیمه درمانی می پردازد. والدین تصمیم می گیرند که آیا فرزندانشان واکسینه شوند یا نه.

Vaccinations

Many children get infectious diseases during their first few years of life. Some may be very dangerous, for example measles, diphtheria, tetanus, polio or HPV. Therefore, babies and children are vaccinated for these infectious diseases. To do this, the doctor uses a vaccine. The vaccine prevents the infection. The first vaccinations are given during the early detection examination. They are paid for by the health insurance company. Parents can decide whether they want their child to be vaccinated.