واژینوز باکتریایی (التهاب مهبل)

عفونت مهبل توسط باکتری ایجاد می شود. توازن اسیدی که از مهبل در برابر باکتری بد محافظت می کند از بین رفته است. نشانه اصلی، ترشح مایع بدبو است. واژینوز باکتریایی (التهاب مهبل) با دارو قابل درمان است. این عفونت یک عفونت قابل انتقال از طریق آمیزش جنسی (STI) نیست.

Bacterial vaginosis

Infection in the vagina caused by bacteria. The acidity balance that protects the vagina against bad bacteria is disturbed. The main symptom is a foul-smelling fluid discharge. Bacterial vaginosis can be cured with medicines. It is not a sexually transmitted infection (STI).