هُویّت جنسی

هویّت جنسی یعنی، خود را به عنوان مرد یا زن حس کردن. اغلب زن ها خود را به عنوان زن حس می کنند. اغلب مردها خود را به عنوان مرد حس می کنند، گاهی یک مرددرخود احساس زن بودن می کند یا این که یک زن در خود احساس مرد بودن دارد (تراجنسی). این حالت می تواند در پسرها و دختر های جوان نیزوجودداشته باشد. بعضی دیگر از افراد وجوددارند که نمی خواهند جنسیّت خودرا متعلق به یک گروه معیّن بدانند.

Gender Identity

Gender identity means feeling like a man or a woman. Most women feel like a woman. Most men feel like a man. Sometimes a man feels like a woman or a woman feels like a man (transgender). This can also already be the case with boys and girls. Other people do not want to be assigned to a particular group with their Gender identity.