همجنسگرایی

همجنسگرایی یعنی گرایش حس یک انسان به هم جنس خود از نظر احساس و / سکس. مردها احساس گرایش به مرد و زن ها احساس گرایش به زن دارند.

Homosexuality

Homosexuality means being emotionally and sexually attracted to people of the same sex. Men feel attracted to men and women to women.