نواحی حساس

نقاط حساس جنسی در بدن. تحریک این نقاط باعث تحریک جنسی می شود. نه تنها اندام تناسلی و نواحی اطراف آن حساس هستند بلکه همچنین گوش ها، نوک پستان، کف پاها، دست ها، دهان و غیره نیز حساس هستند. مناطق شهواتی در هر فردی متفاوت است.

Erogenous zones

Sexually sensitive spots on the body. If these spots are stimulated, you can get sexually aroused. Not only the sexual organs and the area around them are sensitive, but also, for example, ears, nipples, soles of the foot, hands, mouth, etc. The erogenous zones are different for everyone.