نقش جنس

رفتاری که از یک مرد یا زن در اجتماع انتظار می رود. این انتظارات ممکن است بین فرهنگ ها متفاوت باشد.

Gender role

Expectations in society about the way a man or woman should behave. These expectations can differ from culture to culture.