ناتوانی

یک نقص جسمی یا ذهنی. نقص فیزیکی روی بدن تأثیر می گذارد، مثلاً نقص شنوایی یا بینایی، مشکل در حرکت یا شرایط سلامت بدن. نقص ذهنی روی ذهن تأثیر می گذارد، مثلاً ناتوانی در یادگیری یا سلامت ذهنی مانند افسردگی شدید.

Disability

A physical or mental impairment. A physical impairment is a condition affecting the body, for example through sight or hearing loss, a mobility difficulty or another health problem. A mental impairment is a condition affecting the mind, for example a learning disability or a mental illness such as manic depression.