معلولیت

محدودیت جسمی یا ذهنی. محدودیت جسمی شرایطی است که روی بدن تأثیر دارد، مانند از دست دادن قدرت بینایی یا شنوایی، مشکلات حرکتی یا مشکل سلامتی دیگر. محدودیت ذهنی شرایطی است که بر روی ذهن تأثیر دارد، مثل ضعف یادگیری یا بیماری روحی مانند افسردگی مانیایی.

Disability

A physical or mental impairment. A physical impairment is a condition affecting the body, for example through sight or hearing loss, a mobility difficulty or another health problem. A mental impairment is a condition affecting the mind, for example a learning disability or a mental illness such as manic depression.