ناباروری

عدم توانایی بچه دار شدن.

Infertility

Not being able to have children.