موهای ناحیه تناسلی

موهادربخش ظاهری دستگاه تناسلی. این موها از ابتدای سن بلوغ شروع به رشد می کنند. بلندی، رنگ، مقدار و تراکم موهای ناحیه تناسلی در هر کسی متفاوت است.

Pubic hair

Hair located near the outer sexual organs. This hair begins to grow during puberty. Length, colour, quantity and density of pubic hair are different for every person.