موقعیت فوری

موقعیتی که در آن به یک اقدام فوری نیاز است. مثلاً: اگر زنی بدون استفاده از یک روش جلوگیری آمیزش جنسی داشته باشد و قصد بارداری هم نداشته باشد باید در اسرع وقت یک قرص جلوگیری فوری از بارداری بخورد. یا اگر شخصی سکس بدون محافظت داشته است و فکر می کند که ممکن است به HIV مبتلا شده باشد باید در اسرع وقت تحت درمان PEP (پیشگیری پس از مواجه) قرار بگیرد.

Emergency situation

A situation in which urgent action is required. For example: if a woman has sexual intercourse without using contraception and does not want to get pregnant, she needs to take an emergency contraceptive pill as soon as possible. Or if a person has unprotected sex and thinks he or she may have caught HIV, then he or she needs to have PEP (post-exposure prophylaxis) treatment as soon as possible.