وضعیت اضطراری

موقعیتی که باید فوراً اقدام شود. مثلاً: اگر زنی بدون استفاده از یکی از روشهای جلوگیری از حاملگی، آمیزش جنسی داشته باشد و نخواهد حامله شود،  باید در اسرع وقت یک قرص بعد از آن (جلوگیری فوری از حاملگی) مصرف کند. یا اگر شخصی سکس بدون محافظت داشته است و فکر میکند ممکن است به اچ آی وی (HIV) مبتلا شده باشد باید در اسرع وقت تحت درمان پروفیلاکس بعد از تماس (PEP) قرار گیرد.

Emergency situation

A situation in which urgent action is required. For example: if a woman has sexual intercourse without using contraception and does not want to get pregnant, she needs to take an emergency contraceptive pill as soon as possible. Or if a person has unprotected sex and thinks he or she may have caught HIV, then he or she needs to have PEP (post-exposure prophylaxis) treatment as soon as possible.