ممنوعیت قانونی

اگر عملی ممنوعیت قانونی داشته باشد، به این معنا است که قانون می گوید شما نباید آن را انجام دهید. این یک تخطی جنایی است. اگر کاری انجام دهید که از نظر قانون ممنوع باشد، ممکن است مجازات شوید.

Forbidden by law

If an action is forbidden by law, the law says that you must not do it. It is a criminal offence. If you commit an act that is forbidden by law, you may be punished.