ملعبه (پیش نوازی)

شریک ها یکدیگر را تحریک جنسی می کنند، مثلاً با نوازش، بوسیدن، در آغوش گرفتن، پیام دادن یا لیسیدن. ملعبه معمولاً به آمیزش جنسی یا نوع دیگری از سکس ختم می شود اما نه همیشه. ملعبه در هر زوجی متفاوت است.

Foreplay

Partners stimulating or arousing each other sexually, for example by caressing, kissing, cuddling, giving massages or licking. The foreplay usually leads to sexual intercourse or another kind of sex, but not always. The foreplay is different for each couple.