مقعد

مجرایی در باسن که مدفوع از طریق آن از بدن خارج میشود.

Anus

Opening between the buttocks where faeces leave the body.