مراقبت قبل از تولد

مراقبت پزشکی که زن در طول دوران بارداری خود دریافت می کند. یک متخصص زن، دکتر یا ماما سلامت مادر و جنین او را بررسی می کند در طول 9 ماه بارداری چندین معاینه انجام می شود.

Prenatal care

Medical care a woman receives during pregnancy. A gynaecologist, doctor or midwife checks whether the mother and the foetus are healthy. Several examinations take place during the 9 months of pregnancy.