مایع مهبلی

مایع طبیعی که از مهبل خارج می شود. مایع مهبلی هنگام تحریک زن افزایش می یابد. این مایع لغزنده است و به داخل شدن آلت تناسلی مرد به مهبل کمک می کند.

Vaginal fluid

Natural fluid in the vagina. The vagina becomes wetter than normal when a woman is aroused. In this way, vaginal fluid helps the penis to enter the vagina.