ماهیچه های کف لگن

ماهیچه های کف شکم ماهیچه های کف لگن مثانه و روده را در سمت راست و در زنان، رحم را نگه می دارند. این ماهیچه ها از دفع غیرارادی ادرار و مدفوع از بدن جلوگیری می کنند. ماهیچه های کف لگن نیز برای لذت جنسی مهم هستند.

Pelvic floor muscles

Muscles in the bottom of the belly. The pelvic floor muscles keep the bladder and bowel in the right place, and the uterus in women. They prevent urine and faeces from leaving the body unintentionally. The pelvic floor muscles are also important for sexual pleasure.