ماما

شخص آموزش دیده ای که قبل، در طول و بعد از زایمان به زن باردار کمک می کند. ماما نمی تواند دارو تجویز کند. ماما می تواند مرد یا زن باشد.

Midwife

A trained person who helps a pregnant woman before, during and after delivery. Midwives cannot prescribes medicines. A midwife can be a woman or a man.