لانه گزینی

وقتی یک تخمک لقاح یافته به غشای مخاطی رحم متصل می شود. لانه گزینی چند روز بعد از لقاح تخمک انجام می شود.

Implantation

When a fertilized egg cell attaches to the mucous membrane of the uterus. Implantation occurs a few days after the egg is fertilized.