قرص جلوگیری فوری از بارداری

قرصی که اگر زن از روش های جلوگیری استفاده نکرده نباشد و خواستار بارداری هم نباشد، پس از آمیزش جنسی آن را می خورد. این قرص "صبح روز بعد" نامیده می شود. این قرص خطر باردار شدن را کاهش می دهد اما 100% مطمئن نیست. زن باید بلافاصله پس از سکس و حداکثر تا سه روز بعد، از قرص جلوگیری فوری از بارداری استفاده کند. قرص جلوگیری فوری از بارداری یک روش جلوگیری محسوب نمی شود.

Emergency contraceptive pill

Pill taken by a woman after sexual intercourse when she did not use contraception and does not want to get pregnant. Also called "morning-after" pill. The pill reduces the risk of getting pregnant but is not 100% reliable. The woman needs to take the emergency contraceptive pill as soon as possible after sex, at most 3 days later. The emergency contraceptive pill is not a method of contraception.