قربانی

فردی که ضرر زیادی می بیند در حالی که تقصیری ندارد.

Victim

Someone who suffers harm by someone or something.