فنجان قاعدگی

فنجان قاعدگی تا اندازه ای شبیه یک جام است.  آن تشکیل شده از زیلیکون طبی یا لاتکس. یک فنجان قاعدگی به داخل واژن جایگذاری می گردد. فنجان قاعدگی را بردارید، آن را تخلیه نموده، سپس شسته و دو باره از آن استفاده نمایید.

Menstrual cup

The menstrual cup looks a bit like a chalice. It is made of medical silicone or latex. A menstrual cup is inserted into the vagina. It does not absorb the blood, but rather collects it. Remove the menstrual cup, empty it, rinse it and reinsert it.