فرد مجرد

فردی که شریکی با رابطه منظم نداشته باشد.

Single person

Someone without a regular partner.