عقیم سازی

عملی که برای از بین بردن باروری زن یا مرد انجام می شود. دکتر لوله اسپرم (در مردان) را برش می دهد یا لوله های رحمی (در زنان) را می بندد. عقیم سازی یک روش جلوگیری است. عقیم سازی عملی قابل برگشت است، اما کار مشکلی است و همیشه هم موفق نیست. این یک روش دائمی برای جلوگیری از بارداری محسوب می شود.

Sterilization

Operation to make a man or a woman infertile. The doctor cuts the sperm ducts (in a man) or ties the fallopian tubes (in a woman). Sterilization is a method of contraception. Sterilization can be reversed, but it is difficult and mostly unsuccessful. It is considered a permanent method of contraception.