عقب کشیدن

بیرون کشیدن آلت تناسلی مرد از مهبل درست قبل از انزال. این یک روش غیرقابل اعتماد طبیعی برای جلوگیری از بارداری (جلوگیری) است. مردان همیشه به موقع آلت خود را بیرون نمی کشند و ممکن است قبل از انزال سلول های اسپرم از آلت بیرون بریزند.

To withdraw

To pull the penis out of the vagina just before ejaculation. This is a natural but unreliable way of preventing pregnancy (contraception). Men do not always withdraw in time and sperm cells can drip from the penis before ejaculation.