عفونت قارچی

عفونتی که عامل ایجاد آن باکتری است. نشانه های مهم عفونت قارچی اندام های تناسلی، ترشحات و خارش بیشتر است. عفونت قارچی با کرم یا قرص قابل درمان است. عفونت قارچی در طول سکس قابل انتقال است (یعنی یک بیماری قابل انتقال از طریق آمیزش است). سایر دلایل عبارتند از: استفاده از آنتی بیوتیک، عدم تعویض مرتب تامپون یا شستشوی بسیار زیاد اندام های تناسلی با صابون.

Fungal infection

An infection of the sexual organs caused by a fungus. The main symptoms are increased discharge and itching. A fungal infection can be cured with a cream or tablets. A fungal infection can be transmitted during sex but this is rare. Other causes are, for example, taking antibiotics, hormone replacement during pregnancy, taking the contraceptive pill or a weakening of the immune system.