عاشق شدن

احساسی که در همه افراد به یک صورت نیست. عاشق شدن می تواند به این معنا باشد که شما به یک نفر زیاد فکر می کنید، همیشه می خواهید با او باشید و با او سکس داشته باشید.

In love

A feeling that is different for everyone. Being in love can mean that you think of someone a lot, always want to be with this person and want to have sex with this person.